എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം

189

പാർലമെന്റിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റ് ശബ്ദം സഖാവ് പി രാജീവിന്റെ ധൈഷണികവും പ്രായോഗികവുമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ഫാസിസവും ആഗോളവൽക്കരണവും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ പങ്കിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ബദൽ രാഷ്ടീയത്തിന്റെ പ്രസക്തി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തെളിമയുള്ള വാക്കുകൾ.

Author : P Rajeev
Publisher : Insightpublica
Language : Malayalam
ISBN : 978-93-87398-93-1
Format : Paperback
Edition : 1st Edition
Binding Type : Perfect
Lamination Type : Matte
Pages : 160
Publication Year : 2019

Category:
Weight 150 g
Dimensions 14 × 2 × 22 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart