ഗാര്‍നെറ്റ് വാല

290

അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു ചെറുകഥാകൃത്തും പ്രശസ്തങ്ങളായ ഏതാനും നോവലുകളുടെ കർത്താവുമായ കുപ്രീൻ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുമുള്ള റഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെവിശാലമായ ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടി. കുപ്രീന്റെ കൃതികളിൽ റഷ്യയോടും അവിടത്തെ സമർത്ഥരും അധ്വാനശീലരുമായ ജനങ്ങളോടും ഉദാരമായ പ്രകൃതിയോടുമുള്ള സ്നേഹം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

Author : Alexander Kuprin
Publisher : Insightpublica
Language : Malayalam
ISBN : 978-93-87398-41-2
Format : Paperback
Edition : 1st Edition
Binding Type : Perfect
Lamination Type : Matte
Pages : 240
Publication Year : 2014

Category: Tag:
Weight 300 g
Dimensions 14 × 2 × 22 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗാര്‍നെറ്റ് വാല”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Shopping Cart