ഇന്ത്യന്‍ പൈതൃകവും നവോത്ഥാനവും

170

ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിയടരുകളിലേയ്ക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിചാര ലോകം തുറക്കുന്ന എം.എൻ റോയിയുടെ സവിശേഷമായ ഗ്രന്ഥം. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ ചരിത്ര നോട്ടത്തെ പിൻപറ്റാത്ത മൗലികമായ അന്വേഷണം.
വിവർത്തനം : എം.വി.ഹരിദാസൻ

Author : M N Roy
Publisher : Insightpublica
Language : Malayalam
ISBN : 978-93-90404-75-9
Format : Paperback
Edition : 1st Edition
Binding Type : Perfect
Lamination Type : Matte
Pages : 136
Publication Year : 2020

Category:
Weight 150 g
Dimensions 14 × 1.5 × 22 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യന്‍ പൈതൃകവും നവോത്ഥാനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart