വായനാവിചാരം

150

നാഗരികതയുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും എല്ലാം കുതിപ്പുകൾക്കുശേഷവും പുസ്തകം ഇപ്പോഴും കീഴടങ്ങാതെ തുടരുന്നു. മനുഷ്യവംശത്തിന് ഇനിയങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചുനിർത്താനാവാത്ത ജൈവികാനുബന്ധമായി പുസ്തകം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എക്കാലത്തേയും മികച്ച ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രൗഢ വായനകൾ.

Author : Sunil P Elayidom
Publisher : Insightpublica
Language : Malayalam
ISBN : 978-93-85899-84-3
Format : Paperback
Edition : 1st Edition
Binding Type : Perfect
Lamination Type : Matte
Publication Year : 2020

Category:
Weight 400 g
Dimensions 14 × 2 × 22 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വായനാവിചാരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart